29 sierpnia 2022 r.

Na podstawie Uchwały Nr 7/2022 Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2022 r. w Statucie Bursy Szkolnictwa Artystycznego wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 7 punkt 1 otrzymał nowe brzmienie: Bursa realizuje swoje zadania cały rok szkolny;
 1. w § 7 został dodany nowy punkt 3 o brzmieniu: W czasie przerw świątecznych, ferii letnich i zimowych oraz okazjonalnych weekendów powyżej dwóch dni zgodnie z organizacją roku szkolnego bursa może być nieczynna;
 1. w § 7 został dodany nowy punkt 6 o brzmieniu: Zajęcia w bursie zostaną zawieszone w razie wystąpienia:

1)zagrożenia bezpieczeństwa wychowanków w zawiązku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2)temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia z wychowankami/zamieszkują wychowankowie, zagrażającej ich zdrowiu,

3)zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4)innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu wychowanków.

W przypadku organizacji przez szkoły nauczania zdalnego w okresie przekraczającym dwa dni, bursa zapewnia wychowankom realizowanie nauki zdalnej nie później niż w trzecim dniu od zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole;

Kolejność numeracji w tym paragrafie uległa automatycznie zmianie.

 1. w § 12 punkcie 2 został dodany nowy podpunkt 8 o brzmieniu: braku realizacji obowiązku szkolnego/obowiązku nauki utrzymującego się powyżej 1 miesiąca;

Kolejność numeracji w tym paragrafie w punkcie 2 uległa automatycznie zmianie.

 1. w § 12 rozszerzono punkt 4 o zapis: roku od skreślenia, w drodze szczególnego wyjątku, na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych, wychowanka pełnoletniego, szkoły lub innej instytucji;
 1. w § 13 w punkcie 2 podpunkt b) dodano nowy zapis: Upomnienia ustne będą odnotowane przez Dyrektora placówki w segregatorze ,,Informacje o wychowankach” (zachowanie na terenie placówki, dolegliwości zdrowotne). Trzykrotne ustne upomnienie skutkuje otrzymaniem pisemnego upomnienia;
 2. § 13 w punkcie 2 podpunkt d) otrzymał nowe brzmienie: powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów przez wychowawcę grupy o niewłaściwym zachowaniu wychowanka oraz rodzaju kary;
 1. § 13 w punkcie 2 podpunkt e) uległ zmianie: kontakt wychowawcy bursy z wychowawcą w szkole dotyczący sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu wychowanka;
 1. § 13 w punkcie 2 podpunkt f) został skreślony i podpunkt g) stał się automatycznie podpunktem f) rozszerzonym o zapis: na podstawie zawartego kontraktu z wychowankiem;

Kolejność numeracji w tym paragrafie w punkcie 2 uległa automatycznie zmianie.

 1. § 13 punkt 5 otrzymał nowe brzmienie: Istnieje możliwość anulowania każdego upomnienia poprzez dobrowolne angażowanie się w działania na rzecz społeczności bursy po szczegółowym uzgodnieniu jego warunków i zasad z wychowawcą oraz za wiedzą i zgodą Dyrektora bursy;
 1. w § 13 dodano nowy punkt 6 o brzmieniu: Kara Dyrektora bursy w związku ze zmianą Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;

Kolejność numeracji w tym paragrafie uległa automatycznie zmianie.

 1. w § 14 w punkcie 2 dodano nowy podpunkt 2) o brzmieniu: segregator grup wychowawczych;
 1. w § 14 w punkcie 2 dodano nowy podpunkt 4) o brzmieniu: zeszyt wyjść wychowanków z bursy;
 1. w § 14 w punkcie 2 dodano nowy podpunkt 7) o brzmieniu: segregator ,,Informacje o wychowankach” ( zachowanie na terenie placówki, dolegliwości  zdrowotne);

 

Kolejność numeracji w tym paragrafie w punkcie 2 uległa automatycznie zmianie.

7 kwietnia 2022 r.

Na podstawie Uchwały Nr 3  Rady Pedagogicznej z dnia 07.04.2022 r. w Statucie Bursy Szkolnictwa Artystycznego wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 pkt 19 został rozszerzony o zapis: Z objawami infekcji wychowanek kategorycznie opuszcza bursę (samodzielnie lub pod opieką rodziców/prawnych opiekunów) w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia;

2. § 10 pkt 2, ust. 2 został rozszerzony o zapis: jak również podczas spotkań, uroczystości i imprez organizowanych na terenie bursy;

3. w § 12 został dodany nowy punkt 3 w brzmieniu: Wychowanek, który w ciągu roku szkolnego narusza zasady współżycia obowiązujące w bursie, a także nie przestrzega zapisów Statutu, Regulaminu i innych regulaminów określających pracę placówki lub/i w sposób lekceważący podchodzi do nich, a przy tym nie przejawia jakichkolwiek długotrwałych form poprawy swojego zachowania, może maksymalnie na najbliższy rok szkolny stracić miejsce w bursie.

Kolejność numeracji w tym paragrafie uległa automatycznie zmianie.

4. w § 13 punkt 2 otrzymał nowe brzmienie: Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność bursową oraz niewywiązywanie się z obowiązków, wobec wychowanka może być zastosowany jeden z następujących środków: 

 1. upomnienie przez wychowawcę grupy,
 2. upomnienie ustne udzielone przez Dyrektora bursy,
 3. upomnienie pisemne lub nagana udzielona przez Dyrektora bursy,
 4. powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o niewłaściwym zachowaniu wychowanka,
 5. wniosek do wychowawcy klasy o obniżenie oceny zachowania,
 6. powiadomienie szkoły o niewłaściwym zachowaniu wychowanka,
 7. warunkowe pozostawienie wychowanka w bursie pomimo otrzymanych w latach wcześniejszych kar przewidzianych w Statucie i Regulaminie Bursy,
 8. skreślenie z listy wychowanków bursy.

Przy stosowaniu środka wychowawczego powyższa kolejność nie musi być zachowana.

13 października 2021 r.

W Statucie Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie wprowadza się następującą zmianę:

§ 7. pkt 12 otrzymuje brzmienie:

Za zakwaterowanie i wyżywienie w bursie wnoszona jest przez rodziców/opiekunów  prawnych opłata. Zwolnienie z żywienia zbiorowego organizowanego w bursie może nastąpić jedynie po otrzymaniu zaświadczenia od lekarza specjalisty oraz po uzyskaniu akceptacji  przez  Dyrektora BSA.