REGULAMIN PRZYJĘĆ WYCHOWANKÓW do Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie na rok szkolny 2022/2023

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 4
 z dnia 7 maja 2022 r.

BSA-SEK.4300.2.2022

Harmonogram przyjęć do Bursy Szkolnictwa Artystycznego
na rok szkolny 2022/2023

Termin

 Działania

13 czerwca – 30 czerwca 2022

Wychowankowie w sekretariacie składają dokumenty o kontynuowanie zamieszkania w BSA na przyszły rok szkolny.

13 czerwca - 8 lipca 2022

Kandydaci na wychowanków BSA składają dokumenty o przyjęcie do BSA w sekretariacie lub przesyłają za pośrednictwem poczty.

13 lipca 2022

Publikacja na tablicy ogłoszeń w BSA list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów na wychowanków.

14 lipca 2022

Publikacja na tablicy ogłoszeń w BSA list przyjętych i nieprzyjętych wychowanków.

do 22 lipca 2022

Termin składania odwołań przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego do Komisji Rekrutacyjnej.

do 5 sierpnia 2022

Młodzież przyjęta po raz pierwszy do BSA składa dokumenty uzupełniające.

do 29 sierpnia 2022

Osoby przyjęte do BSA zobowiązane są potwierdzić fakt chęci korzystania z miejsca. Należy to uczynić na piśmie (drogą mailową, faksem, listem poleconym).

do 31 sierpnia 2022

Druga tura rekrutacji na wolne i niepotwierdzone miejsca.

 

1. Młodzież aktualnie mieszkająca w BSA w terminie od 13 czerwca do 30 czerwca 2022 roku składa następujące dokumenty  (do pobrania ze strony internetowej):

 1. Wniosek - Deklaracja o kontynuowaniu zamieszkania (pobierz)
 2. Zaświadczenie o uczęszczaniu kandydata do szkoły artystycznej
 3. Kartę wychowanka (pobierz)
 4. Oświadczenia rodziców lub opiekunów (pobierz)
 5. Oświadczenie samotny rodzic/rodzina wielodzietna (pobierz) – dla uprawnionych
 6. Zgody rodzica lub opiekuna prawnego m. in. na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
 7. Zgody wychowanków pełnoletnich m. in. na wykorzystanie swojego wizerunku oraz przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
 8. Zobowiązania (pobierz)
 9. Druk o wnoszeniu opłat (pobierz)

2. Młodzież starająca się pierwszy raz o miejsce w BSA w terminie od 13 czerwca do 8 lipca 2022 roku składa następujące dokumenty  (do pobrania ze strony internetowej w zakładce Rekrutacja):

 1. Wniosek o przyjęcie do bursy (pobierz)
 2. Załącznik do Wniosku o przyjęcie do bursy - Oświadczenie samotny rodzic/rodzina wielodzietna (pobierz) – dla uprawnionych
 3. Zaświadczenie o przyjęciu kandydata do szkoły artystycznej

3. Młodzież przyjęta po raz pierwszy do BSA do 5 sierpnia 2022 roku składa dokumenty uzupełniające  (do pobrania ze strony internetowej w zakładce Rekrutacja):

 1. Kartę wychowanka (pobierz)
 2. Oświadczenia rodziców lub opiekunów (pobierz)
 3. Zgody rodzica lub opiekuna prawnego m. in. na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
 4. Zgody wychowanków pełnoletnich m. in. na wykorzystanie swojego wizerunku oraz przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
 5. Zobowiązania (pobierz
 6. Druk o wnoszenie opłat (pobierz)

Kryteria ustawowe potwierdza się załączając do wniosku stosowne oświadczenia, orzeczenia, wyroki sądu rodzinnego.

W przypadku braku poświadczeń w/w kryteriów nie będą one brane pod uwagę przy punktacji.

 • Warunkiem przyjęcia dokumentów od aktualnych wychowanków BSA jest uregulowanie płatności oraz oddanie książek do biblioteki BSA.

Dokumenty przyjmuje sekretariat Bursy Szkolnictwa Artystycznego w godzinach 9.00 – 15.00 lub można je przesłać pocztą tradycyjną na adres: 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 24a z dopiskiem REKRUTACJA.

Ogłoszenie listy przyjętych wychowanków nastąpi od 14 lipca 2022 roku.

W przypadku wolnych miejsc drugi etap Rekrutacji prowadzony będzie do 31 sierpnia.